TRUNI - Akademický senát poveril R. Bílika výkonom funkcie rektora, najviac do 31. decembra 2023

Novinky a aktuálne informácie

21. august 2023

TRUNI - Akademický senát poveril R. Bílika výkonom funkcie rektora, najviac do 31. decembra 2023

Výkonom funkcie rektora Trnavskej univerzity v Trnave je poverený prof. PaedDr. René Bílik, CSc. v termíne od 22. augusta 2023.
Poverenie platí do 31. decembra 2023. V tomto čase je osoba poverená výkonom funkcie rektora oprávnená vykonávať právomoci rektora v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici