Poslanie

Poslanie UKT

Univerzitný klaster Trnava (UKT) vznikol na podporu intenzívnejšej spolupráce trnavských univerzít so sídlom v meste Trnava a samosprávy s cieľom rozvíjať a napredovať v kvalite vysokoškolského vzdelávania, vedeckovýskumnej oblasti, materiálno-technického zabezpečenia, priestorového vybavenia, personálneho zabezpečenia a pod a celkového rozvoja a podpory vzdelanostnej úrovne regiónu.

Rozvíjanie a upevňovanie spolupráce trnavských vysokých škôl  spolu s predstaviteľmi verejnej správy v Trnave je platformou kvalitnejšieho nastavenia procesov spolupráce a zlepšenia podmienok pre zintenzívnenie kooperácie  a rozvoj  podmienok pre univerzitný život v Trnave. Mobilizuje úsilie pedagogických, vedeckých a ďalších zamestnankýň a zamestnancov, ako aj študentky a študentov, k synergii za účelom dosiahnutia vyššej kvality a optimalizácie vynakladaných materiálnych a ľudských zdrojov smerom k dosiahnutiu vyššej kvality vzdelávania, spoločenského života a uplatnenia.

UKT sa bude snažiť o úzku spoluprácu medzi fakultami príbuzného zamerania predovšetkým v oblasti prírodných, spoločenských, humanitných, technických a zdravotníckych vied. Za týmto účelom podporí vytváranie spoločných vedeckých tímov riešiacich problematiku na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Bude podporovať vydávanie spoločných učebníc a učebných textov, ako aj participáciu na zabezpečovaní akreditovaných študijných programov a tvorbu spoločných študijných programov.

V neposlednom rade bude vytvárať podmienky na podpore a spolupráci pri vzdelávaní, kultúrnom a športovom vyžití študentov trnavských univerzít.

UKT je otvorený k účasti ďalších vzdelávacích, výskumných inštitúcií i ďalších verejnoprávnych inštitúcií z mesta Trnava a priľahlého regiónu.

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Oslavujeme mimoriadny úspech! UCM získala „inštitucionálnu“ akreditáciu

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) udelila UCM práva na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov vo všetkých študijných odboroch a vo všetkých stupňoch vzdelávania, v ktorých UCM uskutočňuje študijné programy.

Víťazkou ankety Slovenka roka 2023 v kategórii Vzdelávanie - doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Anketa Slovenka roka má za sebou už 15 vyhlasovaní – v tom poslednom, v roku 2023, boli dámy nominované v 9 kategóriách.
V kategórii Vzdelávanie boli tento rok nominované štyri vzácne dámy. Titul Slovenka roka 2023 si však odniesla doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave). Titul odovzdali Rudolf Sivák, emeritný rektor Ekonomi...

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici