Spoločný rozvojový projekt vysokých škôl

Spoločný rozvojový projekt vysokých škôl

Univerzitný klaster Trnava

Projekt Univerzitný klaster Trnava vypracovali v spolupráci projektové tímy UCM v Trnave a Trnavskej univerzity v Trnave.

Tematická oblasť: 2021.1. Téma 1: Integrácia vysokých škôl

Kontaktné údaje hlavného riešiteľa projektu:
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Pracovné zaradenie: rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, koordinátor projektu
E-mailová adresa: roman.bocajohn(at)doeucm.sk

Zoznam verejných vysokých škôl zapojených do projektu:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM)
Trnavská univerzita v Trnave (TRUNI)

Do riešenia projektu boli prizvané subjekty:
Materiálovotechnologická fakulta v Trnave  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (MTF)
Trnavský samosprávny kraj (TTSK)
Mesto Trnava

Cieľový stav:
Cieľovým stavom projektu je úzka spolupráca univerzít v univerzitnom meste Trnava v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a v oblasti rozvoja akademického a študentského života. Cieľom projektu je predovšetkým materiálová príprava pre sfunkčnenie Univerzitného klastra Trnava ako výrazu vzájomnej spolupráce a konvergencie Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Všetky doterajšie pokusy o integráciu zúčastnených vysokých škôl charakterizoval predovšetkým politický tlak zo strany štátnych orgánov na jednej strane a absencia analýz skutočných možností pre spoluprácu a postupné zbližovanie aktivít oboch univerzít a absencia tvorby podmienok tejto spolupráce. Schválený projekt je možnosťou na odstránenie tohto deficitu.

Plánované aktivity projektu:
Aktivita 1. Vytvorenie spoločnej virtuálnej knižnice
Aktivita 2. Budovanie otvoreného vedeckého a kreatívneho parku
Aktivita 3. Spoločná platforma informovanosti
Aktivita 4. Podpora spoločných projektov vo vedecko-výskumnej činnosti
Aktivita 5. Konvergencia kľúčových informačných systémov
Aktivita 6. Revitalizácia priestorov
Aktivita 7. Formalizované procesy konvergencie

Doba riešenia projektu: od 30.09.2021 do 31.12.2022

Výška poskytnutej dotácie:

Dotácia celkom 2 411 428,00 Eur
Pre UCM 1 507 338,00 Eur
Pre TRUNI 904 090,00 Eur

Mohlo by vás zaujímať

UCM - Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.

V rámci 26.ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečbu pre ľudí s genetickým ochorením alkaptonúria („choroba čiernych kostí...

Výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (zdroj: MŠVVŠ SR)

Výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti nájdete → TU.

Navštívte svet poznania dostupný pre vás vo Virtuálnej knižnici